Blogi

Valmentava mentorointi

Mentor ja valmentaja erillisinä termeinä ovat tuttuja mutta entä kun ne laitetaan yhteen?

Parhaimmillaan minusta yhdistelmällä saadaan aikaan hedelmällinen vuorovaikutus mentorin ja aktorin välille niin, että syntyy uutta ajattelua ja oivalluksia, jotka vievät aktoria kohti hänen tavoitteitaan mentorin kehittyessä valmentajan roolissaan.  

Perinteisesti

Olen toiminut mentorina sekä nuoremmille kollegoille että kokeneemmille osaajille. Aloittelevana mentorina pyrin aiemmin noudattamaan mentoroinnin melko perinteistäkin määritelmää, jossa mentor jakaa aktorille omia kokemuksiaan oman uran kehittymisestä ja aktor hyödyntää mentorin kokemuksia itselleen sopivin osin.

Laajempialainen kehittäminen

Mentor-keskustelun fokuksessa on aktorin urakehitys ja sen tukeminen mutta asia siirtyy usein nopeasti taitoihin, joita aktorin tulisi toiminnassaan kehittää, jotta seuraava askel uralla on mahdollinen.

Keskustelun pohjana voi olla esimerkiksi 360-arvioinnin tulokset, muuta kautta saatu palaute tai henkilön itse tekemä arvio omasta toiminnastaan. Näin keskustelun ytimeen nousee asioita kuten esimerkiksi delegointi, ajanhallinta, kommunikointi, verkoston kehittäminen ja esimiestyön eri osa-alueet, joitain mainitakseni.

Valmentava ote

Kun aktorilla ilmenee kehitystarpeita, olen ilmaissut, että jos sopii, siirryn käyttämään valmentavaa lähestymistapaa keskustelussamme sen asemesta, että kertoisin, kuinka itse olen vastaavissa tilanteissa toiminut. Näin aktor onkin siirtynyt aktiiviseksi toimijaksi keskustelussa ja pystyy paremmin hyödyntämään itsellään jo olevaa tietoa ja osaamista parhaiden ratkaisujen oivaltamisessa.

Etenemme dialogissa kysymysten ja reflektoinnin kautta konkreettisiin toimenpiteisiin ja muutoksiin, joita aktor voi heti alkaa toteuttamaan. Olemme myös sopineet, kuinka edistymistä mitataan. Erään aktorin tapauksessa mittaus tapahtui siten, että hän pyysi esimieheltään täsmäpalautetta toimintatyylin muutokseen liittyen. Näin esimies tuli tietoiseksi, että henkilö aktiivisesti toteuttaa kehityssuunnitelmaansa ja henkilö itse tiesi, että häneltä odotetaan uutta toimintatyyliä, joten hän panosti siihen valmistautumalla tilanteisiin uuden mallin mukaisesti. Hyvin nopeasti toimintatyylin muutos tuotti tulosta.

Yhteisesti sopien

Kun aloin soveltamaan valmentavaa mentorointia, alussa arkailin, kuinka aktorit asiaan suhtautuisivat etenkin, jos aktorin odotusarvo oli perinteisen mentoroinnin kannalla. Avoin keskustelu odotuksista ja toimintatyyleistä mentor-suhteen alussa onkin tärkeätä näiden asioiden sopimiseksi. Kun aktor on valmis myös valmennukseen, uskon, että saavutetaan paljon enemmän kuin perinteisellä lähestymistavalla.